ZTRÁTA OBČANSTVÍ

Tyto následující informace NELZE mechanicky použít jako dostatečný podklad pro samostatný postup. K žádosti je potřeba dodat řádnou právní analýzu s příslušnými zákony, které měli na tuto věc vliv a zdůvodněním dosahu těchto norem na Vaši rodinu. Zde uvedené informace mají pouze informativní charakter v rámci bezplatného přístupu na tyto stránky. Řádná zmíněná analýza je dostupná v rámci poskytované služby (viz. Jak můžeme pomoci)!!

  Zisk čs. občanství na vlastní žádost (např. § 3 zákona č. 33/1945 Sb.)

Je nabíledni, že jakékoli rozhodnutí vykonané pod nátlakem je právně neúčinné. To znamená, že jestliže Osoba A donutí Osobu B podepsat darovací smlouvu na věc X ve prospěch osoby A, potom je tento čin právně neúčinný a předmět X zůstává i nadále ve vlastnictví původní osoby A.

Jestliže se budeme zabývat státoobčanskými záležitostmi, potom lze tento princip převést i do této oblasti. Pokud se Osoba A jako občan země AA dostane na území země BB, kde ji osoba B donutí přijmout občanství země BB (jinak třeba nebude moci vycestovat), je tento počin opět právně neúčinný. Pokud si dosadíme za Osobu A např. sudetského Němce pana Helmuta, který zůstal po 8.5.1945 na území země BB např. Sudet, které se vrátilo Československu a úředník B, který je československý občan podmíní např. uzavření sňatku československým občanstvím, je taková žádost posuzována jako právně neúčinná (ve vztahu k německému státoobčanskému zákonu) a pan Helmut touto žádostí neztrácí německé občanství. Důvody k tlaku na podání žádosti o udělení čs. občanství mohla být celá řada, kromě sňatku i např. povolení návratu za rodinou do ČSR, propuštěni z kriminálu ap. Skutečnost, že bylo možné obdržet i osvědčení o čs. občanství podle jiných právních norem, nemá na vynucenou žádost vliv, protože mezi těmito normami nebylo možné vybírat.

Jistě budeme za jedno, že po prohrané válce neměli Němci (obzvláště v odstoupených územích) ustláno na růžích. Museli (podobně jako Židé za války) nosit na paži bílé pásky, byli násilně přestěhováváni, vyvlastněni, mnozí posláni do táborů, veškeré platby ve prospěch Němců byly přesměrovány na uzavřená konta, včetně mzdy a služného, které přesáhli úroveň 200 korun.

Vztah Čechů k Němcům se do dnešního dne moc nezměnil, co potvrzují např. prohlášení ministerského předsedy Zemana v Rakousku o sudetských Němcích jako o „Hitlerově páté koloně“.

Těžko šlo proto očekávat velkorysost vůči Němcům.

Ten, kdo tedy získal čs. občanství na tzv. vlastní žádost, má možnost dalšího postupu (viz i níže). Doporučujeme posoudit tuto situaci individuelně s námi na čísle 0608 -179748 od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin.

 

  Němci, kteří odmítli nebo přišli o občanství

(kompletně přepracováno dne 26.03.01)

Kromě běžných pojmů jako národnost a státní příslušnost uznává německý zákon o státní příslušnosti ještě tzv. Němce bez statní příslušnosti (či Statutátní Němce, za dalších podmínek). Jsou to osoby německého původu, které přišly o ať už z jakéhokoliv důvodu o německou státní příslušnost.

Podle čl. 116 odst.12 věty 66 nabyl právní postavení Němce bez německé st. příslušnosti (Statutární Němec) ten, kdo jako utečenec nebo vyhnanec s příslušností k německému národu našel v Německu přijetí. Toto přijetí v Německu je pro získání právního postavení rozhodující. Pokud německý příslušník se zdržuje ve své vlasti, neplatí toto ustanovení-právní postavení. Tím taky dotyčný nemá nárok na německý pas.

Podle ustanovení všeobecných opatření o vyhnání může příslušník německé národnostní skupiny získat právní postavení Němce bez německé st. příslušnosti jen přes přijetí jako pozdní vysídlenec.

Při tom musí ten, který požadavek dává nepochybně uvést, že 31.12.1992 nebo potom utrpěl újmu nebo následky dřívější újmy na základě německé příslušnosti. (např. restituce před 28.2.1948, nezapočítaná léta po roce 1945, neuznání vzdělání na německých školách 1938-45, nemožnost studia a z toho plynoucí nižší možnost uplatnění, neexistence německé školy pro děti, zrušení německých náboženských obcí... pozn autora)

Dotyčný musí ale zůstávat ve své vlasti dokud se nerozhodlo o jeho žádosti. Jestliže najde v Německu přijetí, také získává od 1.8.1999 podle par. 7 zákona o st. příslušnosti s vystavením potvrzení o pozdním vystěhovalectví německou st. příslušnost. (Jiný zákon říká, že pokud se tato osoba např. za týden otočí a pojede zpět do země původu, ztrácí tím postavení Statutární Němec/Vysídlenec. Občanství nelze ztratit, protože podle německého Základního zákona z nikoho nelze udělat cizince proti jeho vůli...!! pozn. autora)

Pokud prijde vlastni zadosti Nemec o nem. obcanstvi, ma tzv. status "Nemec bez statni prislusnosti" = napr. muze volit!!! Pote, pokud jeho rodina prokaze, ze nemohla dosahnout hranic Rise v r. 1937 (napr. nucene prace) muze se proces znovuoziveni statni prislusnosti odehravat v CR. Nacez ma takovyto Nemec pravo na to, aby mu bylo udeleno osvedceni o nemeckem obcanstvi (tzv. Einbürgerung), pokud to neni v rosporu s vnitrni bezpecnosti Nemecka. (Rekl bych, ze 99% uchazecu musi projit).

Zakon o st. obcanstvi udava mnoho cest, jak se nemeckeho pasu dobrat. Neni mozne zde ovsem ventilovat tyto udaje, ty jsou jiz predmetem placene sluzby.